REMOTE INTERFACE WTG-35A-MSR SW2.0.

Integrerer din WG vannstopper med smarthus og SD-anlegg. 

NRF nr: 5648412

 


Oppnå krav i Teknisk Forskrift §15-5(4) og BREEAM WAR 03 med ett og samme produkt!

Remote InterfaceWTG-35A-MSR kan kontrolleres fra f.eks. eksterne brytere, PIR sensorer, SD- Anlegg, Smart Hus Anlegg eller Alarmanlegg, disse signalene må være gitt av potensialfrie kontakter.

Den kan også gi ut signaler i form av releutganger til å gi signaler til annet utstyr f.eks. SD-Anlegg, Smart Hus eller Alarmanlegg.

MONTERINGSVEILEDNING

Master, Slave eller REPEATER (Signal repeterer), modus konfigureres på følgende måte:

  1.   Hold inne bryteren på enheten
  2.   Tilkoble spenning til enheten
  3.   Fortsett å holde bryteren inne i 20 sek.
  4.   Etter 20 sek. vil lydgiveren avgi følgende sekvens, 1 lydsignaler – 2 lydsignaler – 3 lydsignalerfor så å gjenta denne sekvensen hvis bryteren fortsatt holdes inne.

Hvis bryteren slippes etter 1 lydsignaler, vil enheten være MASTER
Hvis bryteren slippes etter 2 lydsignaler, vil enheten være SLAVE
Hvis bryteren slippes etter 3 lydsignaler, vil enheten være REPEATER (Signal repeterer)

MASTER:

WTG-35A-MSR i MASTER-modus er en sentralenhet og kan ha følgende komponenter tilkoblet til seg: Ventilstyring(er) WTG-36C, trådløse sensorer WTG-27B og WTG-35A-MSR konfigurert til SLAVE eller REPEATER modus.

SLAVE:

WTG-35A-MSR i SLAVE-modus kan meldes opp mot sentralenhet WTG-38A (og WTG-35A-MSR i MASTER modus).
Denne oppstillingen brukes i et anlegg der WTG-38A benyttes og hvis man ønsker å ha kablede signaler fra Watergard over til et Alarm/Smarthus/SD-Anlegg, det er kun sammen med WTG-38A (og WTG-35A- MSR i MASTER modus) at de kablede inn/ut gangene er virksomme!

I denne oppstillingen må alle komponenter meldes opp mot sentralenheten.

REPEATER:

WTG-35-MSR vil i REPEATER-modus fungere som en repeterer for Waterguard radiosignal, hvis man ønsker lengre rekkevidde på radiosignalene i et Waterguard system plasseres WTG-35A-MSR halvveis mellom sentralenheten i et Waterguard system og den ytterste enheten. WTG-35A-MSR vil nå gjenta alle radiosignaler fra anlegget den er meldt opp i, når den repeterer et radiosignal vil det grønne lyset i bryteren veksle til røde blink.

I REPEATER modus vil WTG-35A-MSR kunne fungere mot alle trådløse sentralenheter fra Waterguard.

OPPMELDING i Master-modus:

WTG-36C og WTG-27B meldes opp mot WTG-35A-MRS i MASTER-modus på følgende måte:
På WTG-35A-MSR holdes trykknappen på fronten inne til det høres to signaler fra lydgiveren i enheten. På ventilstyringen WTG36C holdes reset knappen nede til det høres to signaler, enhetene vil nå bli koblet opp mot hverandre og begge enhetene vil avgi kvitteringslyd, dette indikerer en vellykket oppmelding.

Rett etter kvitteringslyden som indikerer en vellykket oppmelding av en komponent vil det høres et antall lydsignaler, dette indikerer hvilket ID nummer komponenten blir oppmeldt som. Disse antall lydsignaler vil ved lekkasje alarm og teknisk alarm bli gjengitt i lydgiveren for å indikere hvilken sensor/ventilstyring som har utløst alarm.

For å melde opp trådløse sensorer WTG-27B:

Sett inn batterier i sensoren og trykk ned bryteren på toppen av kretskortet.
På Remote Interface WTG-35A-MSR holdes trykknappen på fronten inne til det høres to signaler. På sensoren vil en grønn lysdiode blinke hurtig og Remote Interface WTG-35A-MASTER vil avgi en kvitteringslyd, dette indikerer en vellykket oppmelding.

Identifisering av sensorer:

Sentralenheten WTG-35A-MSR i MASTER-modus vil huske enhetene i den rekkefølgen de meldes opp, dette betyr at ved alarm vil sentralenheten angi hvilken enhet som utløste alarm ved å angi antall lydsignaler som tilsvarer den rekkefølgen de ble oppmeldt i.
Hvis flere enheter avgir alarm vil den som sist avga alarmmelding være den som sentralenheten angir alarm fra.

Hvis en enhet meldes opp flere ganger, vil enheten tildeles et nytt ID nummer i sentralenheten.
Hvis man har meldt opp enheter mange ganger til en sentralenhet vil antall lydsignaler bli mange, hvis man vil rydde opp i dette er det mulig å radere den gitte ID rekkefølgen for å sette den opp igjen fra nr. 1 osv.
Dette gjøres på følgende måte:
På den WTG-35A-MASTER trykkes RESET inn og holdes i ca. 7 sek. til man hører 5 korte lydsignaler. Hvis man nå melder opp de allerede oppmeldte enhetene på nytt vil de få nytt ID nummer, dette betyr ikke at de allerede oppmeldte enhetene ikke vil gi alarm som før, men de kan nå meldes opp på nytt å få nytt ID nummer som starter på 1 – 2 osv.

Oppmelding i SLAVE-modus:

WTG-35A-MSR i SLAVE-modus meldes opp mot sentralenhet WTG-38A på følgende måte:
På sentralenheten WTG-38A holdes Reset knappen inne til det høres to signaler.
På WTG-35A-MSR holdes trykknappen på fronten inne til det høres to signaler, enhetene vil nå bli koblet opp mot hverandre og begge enhetene vil avgi kvitteringslyd, dette indikerer en vellykket oppmelding.

Oppmelding i REPEATER-modus:

WTG-35A-MSR i REPEATER-modus meldes opp mot Waterguard sentralenheter på følgende måter:

Hvis WTG-38A benyttes som sentralenhet:

På ETG-38A holdes Reset knappen inne til det høres to signaler.
På WTG-35A-MSR holdes trykknappen på fronten inne til det høres to signaler, enhetene vil nå bli koblet opp mot hverandre og begge enhetene vil avgi kvitteringslyd, dette indikerer en vellykket oppmelding.

Hvis WTG-35A-MSR MASTER benyttes som sentralenhet:

Meldes de opp mot hverandre ved å holde knappene på begge enhetene inne til det høres to signaler, begge enhetene vil avgi kvitteringslyd, dette indikerer en vellykket oppmelding. (kan kun sammenkobles med WTG-35A-MSR i SLAVE og REPEATER modus)

Hvis Smart Basic benyttes som sentralenhet:

På Sart Basic velges «meld opp REPEATER» i menyen, på WTG-35A-MSR holdes trykknappen på fronten inne til det høres to signaler, enhetene vil nå bli koblet opp mot hverandre og begge enhetene vil avgi kvitteringslyd, dette indikerer en vellykket oppmelding.

Hvis OSO Supersmart benyttes som sentralenhet:

På OSO Supersmart trykkes Prog-tasten, P0 vil komme opp i displayet, trykk så en gang på piltast høyre, P1 kommer opp i displayet, trykk så 2 ganger på Prog-tasten.
På WTG-35A-MSR holdes trykknappen på fronten inne til det høres to signaler, enhetene vil nå bli koblet opp mot hverandre, WTG-35A MSR vil avgi kvitteringslyd mens displayet på OSO Supersmart vil gå over til å vise temperatur i bereder, dette indikerer en vellykket oppmelding.

I REPEATER modus vil lyset i repetererens bryter hurtig veksle mellom grønt og rødt når enheten mottar og videresender et radiosignal i anlegget den er tilkoblet.

MONTERING:

WTG-35A-MSR må ikke monteres inne i et lukket metallkabinett eller på en metalloverflate, dette fordi dette vil påvirke kvaliteten/rekkevidden på radiokommunikasjonen med ventilstyringen WTG-36C og trådløse sensorer WTG-27B etc.
Enheten skal monteres i tørre omgivelser og kan hvis ønskelig strømforsynes fra f.eks. alarmanlegg.

BETJENING: (i MASTER og SLAVE modus)

Trykkbryteren i fronten på enheten kan benyttes for stenge og åpne magnetventilen(e) i systemet. Grønt lys indikerer åpen magnetventil mens rødt lys indikerer stengt magnetventil. Bryteren vil i en alarm situasjon virke som en reset bryter, 1. trykket vil avstille alarmlyden, 2. trykket vil resette alarmen hvis årsaken til alarmen er funnet og utbedret.

Husk at ved alarm på ventilstyringen WTG-36C ́s trådkoblede sensorledning må ventilstyringen resettes først før Remote Interface lar seg resette.

Enheten har følgende tilkoblinger for kablede signaler.
Utganger:
Felles for alle utgangene:
Disse er laget for å gi signaler til Alarm/Smarthus/SD-Anlegg, de er ikke ment til å styre laster. Utgangene er galvanisk adskilte – Maks spenning 50V – Maks strøm 130mA – Maks PÅ resistans 16 Ohm, Typ. 5 Ohm

STATUS ON/OFF

Vann AV = Utgangen er åpen, Vann PÅ= Utgangen er lukket.

LEAK ALARM (lekkasje alarm)

NC (normalt lukket) gir brudd ved alarm

TECH. ALARM (teknisk alarm)

NC (normalt lukket) gir brudd ved en teknisk feil f.eks. tap av driftsspenning og lavt batteri (ca. 2,1V) i trådløse sensorer.

INNGANGER

Felles for begge inngangene:

Styres med et rele/brytersignal på inngangene.

REMOTE CONTROL

Når inngangen lukkes åpnes magnetventilen, når inngangen går fra lukket til åpen vil magnetventilen stenges.
NB! Hvis knappen på enheten betjenes etter at signal gitt på denne inngangen vil dette overstyre det kablede signalet på Remote Control inngangen.

Dette betyr at signalet på denne inngangen må tas vekk og tilføres igjen for at magnetventilen skal kunne stenges igjen via Remote Control inngangen.

ALARM RESET

Ved en utløst alarm kan denne inngangen tilføres flere lukkede signal i form av pulser. 1. pulsen vil avstille lydsignalet mens 2. pulsen vil åpne ventilen igjen, hvis årsaken til alarmen er funnet og fjernet.

NB! Årsaken til alarmsituasjonen må finnes før enheten kan resettes med puls nr. 2.
Ved alarm på ventilstyringen WTG-36C ́s trådkoblede sensorledning må ventilstyringen resettes først før Remote Interface lar seg resette.

NB! Det er viktig at bruken av dette signalet benyttes med største forsiktighet da en utilsiktet åpning av ventil kan skje!

STRØMFORSYNING
12-24 V DC
Inngang for spenningsforsyning av enheten. NB! Inngangen må ha riktig polaritet! Kabelen fra strømforsyningen har følgende polaritet: Grå = +12VDC, Hvit = 0V

BATTERIBYTTE I SENSORER. (gjelder i MASTER-modus)

Når batteriet i trådløse sensor trenger byttes vil lydgiveren i betjeningspanelet gi signal, uten å stenge ventilen, med det antall lydsignaler som tilsvarer nummereringen i skjemaet under, f.eks. hvis lydgiveren gir 1 lydsignaler er det lavt batteri på sensor nr. 1 osv. Batteriet byttes ved å vippe av lokket på vedkommende sensor å skifte ut batteriene med to stk. friske 1,5V alkaliske AA batterier. Normal levetid på batterier vil være minst 5 år, brukte batterier er spesialavfall og leveres på dertil egnet sted.

TEST AV SYSTEMET.

Systemet skal testes minimum 2 ganger pr. år.
Trådløse sensorers sensorpunkter fuktes en etter en med en fuktet fille for så og tørkes av grundig, sjekk at vannet stenger for hver gang sensorer utløses.
Hvis ventilstyringens trådkoblede sensor benyttes må denne også testes, vær oppmerksom på at hvis ventilstyringens sensorledning aktiveres må ventilstyringens reset-knapp trykkes før reset knappen på WTG-35A-MSR kan avstille alarmen.

BEHANDLING AV AVFALL.

Defekte deler skal behandle som e-avfall og leveres til dertil egnet sted.

Adapter med strømforsyning