JKR AS JAN KIHM RØRMONTASJE
STANSEVEIEN 25 D
0976 OSLO
Telefon: 98250055
E-post: jan@jkr.no